Վերադարձի պայմաններ

1. Կայքի միջոցով գնված տոմսը/երը/ համարվում է տպագիր նյութ և այն վաճառքից հետո չի կարող վերադարձվել՝ համաձայն ՀՀ “Սպառողների մասին” օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասի “զ” ենթակետի:

 

2. Կայքի միջոցով գնված տուրիստական փաթեթների հետ վերադարձման պայմանները որոշվում են  ՀՀ “Սպառողների մասին” օրենքով և տվյալ ծառայությունները փաստացի մատուցող իրավաբանական և/կամ ֆիզիկական անձանց ՀՀ գործող օրենսդրությանը չհակասող ներքին կանոնակարգերով: