روش های حمل و نقل

silknote.org بلیط خریداری شده توسط خریدار در وب سایت از سیستم اینترنتی, همراه با یک کیفیت کد منحصر به فرد به نشانی ایمیل مشخص شده توسط کاربر در زمان خرید ارسال. خریدار باید بیش از حد چاپ. بلیط ارسال شده به اداره پست, در حال حاضر به ایست بازرسی, دریافت اجازه برای شرکت در این رویداد و محل مشخص شده در بلیط.