سیاست بازگشت

با توجه به ماده 23 (2) (الکترونیکی) از قانون رادیوم در مصرف کنندگان, یک بلیط در نظر گرفته می شود مواد چاپ شده و نمی تواند پس از فروش خود بازگردانده می شود.