روش پرداخت

silknote.am بلیط در وب سایت در حال حاضر به فروش می رسد.

پرداخت برای خرید در وب سایت را می توان تنها در تولید ناخالص داخلی به وسیله زیر ساخته شده՝

سیستم پرداخت اینترنتی با کارت های پرداخت ویزا و مستر کارت,

توجه

در صورت پرداخت اینترنتی در وب سایت, اطلاعات شخصی و کارت لازم تنها در صفحات امن از سیستم های پرداخت مربوطه وارد (بانک).:
انتقال از قیمت بلیط به سایت های خارجی در ارز USD EUR, ارور انجام شده است مطابق با نرخ فعلی JSC “Ameriabank”.
قیمت بلیط شامل تمام مالیات های ایجاد شده توسط قانون جمهوری ارمنستان.